Főoldal
Abajka Citerazenekar
Hagyományőrzők
hAngelika Kórus
Pákozdi Népdalkör
Pipacsos Néptáncegyüttes
Videótár
Visszatekintő
Mazsorett Csoport
Impresszum
Fórum

Támogassa adója 1%-val az egyesületünket!

A Pákozdi Kulturális Egyesület adószáma: 

18142907-1-07

kulturalisegyesulet
 
 

 

Köszöntjük a
Pákozdi Kulturális Egyesület
honlapján! 
2014. évi személyi jövedelemadóból felajánlott SZJA 1%-ok alapján egyesületünk 39 779 Ft-ot kapott.
Köszönjük a támogatást

A Pákozdi Kulturális Egyesület adószáma: 18142907-1-07


  Az egyesület csoportjainak állandó fellépései:
 
  • március 15-i nemzeti ünnep
  • augusztus 20-i nemzeti ünnep
  • szeptember 29-i megemlékezések
  • október 6-i aradi vértanúk megemlékezési ünnepsége
  • október 23-i nemzeti ünnep
  • szeptember 29-i Pákozdi Napok
  • az adventi időszakban a falu karácsonyi ünnepsége
 
 A Pákozdi Kulturális Egyesület csoportjai az
várnak fellépésre felkéréseket.
Tel.: 30/7033-675
 

Az egyesület alapszabályát az egyesület elnökénél lehet áttanulmányozni. Aki szeretne csatlakozni az egyesülethez, tölse ki a belépési nyilatkozatot:

Letölthető dokumentum: BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Részletek az egyesület alapszabályából:

A Pákozdi Kulturális Egyesület 2009-ben alakult.
 
Az egyesület célja:
A helyi kultúra szellemi-, tárgyi- és épített örökségének megóvása, azok - aktív kulturális tevékenységgel történő - tovább-hagyományozásának elősegítése; a helyi amatőr művészet - népművészet előadó - és tárgyalkotó valamint egyéb kulturális, és alkotócsportok tevékenységének támogatása.
 
Jelenleg 4 szakosztály működik az egyesületen belül:
1. Pákozdi Kulturális Egyesület
Abajka Citerazenekar Szakosztálya
2. Pákozdi Kulturális Egyesület 
Hagyományőrző Szakosztálya
3. Pákozdi Kulturális Egyesület
Kamarakórus Szakosztálya
4. Pákozdi Kulturális Egyesület
Népdalkör és Néptánc Szakosztálya

Az Egyesület feladatai:

- a helyi kultúra hagyományaival, értékeivel kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenység,

- az egyetemes- nemzeti- és helyi tánc- és dalkultúra; a népi játék- és népi kismesterségek értékeinek és hagyományainak ápolása, azok megismertetése és oktatása,
- a helyi hagyományok ápolása
- a már működő, és a későbbiekben alakuló csoportok támogatása, működtetése
- tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása
- közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel
- kulturális kiadványok összeállítása
- Az 1848-as helyi örökség ápolása.
- hagyományőrző- és hagyományteremtő programok létrehozása, amelyek erősítik a lakosság szeretetét szülőhelyéhez, otthont adó környezetéhez.
- kulturális önszerveződő körök tevékenységének összefogása
- az ifjúság aktivizálása
- lakossági kezdeményezések segítése: népszerűsíteni minden olyan kulturális kezdeményezést, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére
- az egyetemes-, nemzeti- és helyi kultúra értékeinek, hagyományainak ápolása, védelme és gazdagítása.
- Az Egyesület szolgáltatásait a művészeti ágak más területén alkotó művészek számára is hozzáférhetővé teszik.
- Fesztiválok szervezése, lebonyolítása
- Képzések és továbbképzések, kurzusok, előadások egységes és hatékony szervezése, lebonyolítása
- Nyitott napok, estek az előadók és közönség között közösségteremtő szándékkal
- Speciális mozgás és zeneterápiát magában foglaló kurzusok szervezése hátrányos helyzetű emberek számára, az esélyegyenlőség lehetőségének felkarolása, megvalósításának segítése a kulturális területen más civilszervezetekkel együtt
- A kortárs művészetben tehetséges fiatal művészek segítése, bemutatása,
- Elősegíteni a magyarországi kisebbségek, nemzetiségek kultúrájának bemutatását
- Hagyományőrzés: népszokások, népművészet, néptánc, népdal, népzene, népszínmű, népi mesterségek ápolása.
- A Kossuth Lajos Művelődési Ház (8095/Pákozd, Budai út 72.) művészeti csoportjainak támogatása.
- A Kossuth Lajos Művelődési Ház tevékenységének segítése - rendezvények, programok
- pályázatok útján.
- Európai civil szervezetekkel és kulturális egyesületekkel való kapcsolattartás, közös fesztiválok, rendezvények létrehozása, előadóművészek, tevékenységeik, előadások megismertetése a hazai és az Európai Unió minél szélesebb rétegeivel.
- Tevékenysége keretében az Egyesület együttműködik más belföldi és külföldi egyesületekkel, alkotóművészeti társulásokkal is. Az így kialakult kapcsolatok elősegítik a nemzetközi szerepléseket és emelik a hazai rendezvények színvonalát.
- Az egyesület együttműködik a helyi önkormányzattal, gazdálkodó szervekkel, intézményekkel és más társadalmi szervezetekkel.

Az egyesület tagja lehet bárki, aki az egyesület alapszabályát elfogadja, és kitölti a belépési nyilatkozatot, valamint befizeti az egyesületi tagdíjat.
Az egyesület tagjai lehetnek rendes tagok és pártoló tagok:
1. Az Egyesület rendes tagjai lehetnek jogi- és természetes személyek, minden nagykorú, és kiskorú állampolgár, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, céljai megvalósítását támogatja, az Egyesület tagsági viszonyából eredő kötelezettségeket teljesíti.
2. Az Egyesületnek nem magyar állampolgárok is tagjai lehetnek.
3. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet az a természetes személy és jogi személy, aki adományaival segíti az egyesület céljainak megvalósítását, de tagként nem kíván részt venni az egyesület munkájában.
4. A pártoló tagok, jogi személyek egyesületi munkában való részvételét, a támogatás módját külön megállapodásban kell szabályozni. Személyek felajánlásukat az egyesület javára az elnöknél vagy a titkárnál tehetik meg. Vállalatok, szövetkezetek és intézmények társadalmi munka ellenértéket is felajánlhatják az egyesület céljára.
5. A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik. Az egyesületi tag joga az Egyesület működésében aktívan részt venni.
- A rendes tagokat a közgyűlésen felszólalási, javaslattételi és szavazati jog illeti meg.
- A rendes tag részt vehet a határozatok, az ajánlások és más döntések meghozatalában
- A pártoló tagot a rendes tagokkal azonos jogok illetik, azzal az eltéréssel, hogy szavazati joga nincs ás tisztségviselővé nem választható.
6. Az Egyesületi tagság belépési nyilatkozat aláírásával, tagdíj befizetésével keletkezik és kilépéssel, törléssel, vagy kizárással szűnik meg. 18 év alatt szülő, gondviselő, törvényes képviselő jóváhagyásával.
7. A tagfelvételről, a tagsági viszony megszűnéséről ill. megszüntetéséről az Egyesület Elnöksége egyszerű többséggel dönt; mely döntés ellen jogorvoslatért az érintett a Közgyűléshez fordulhat. A Közgyűlés a kérdésben egyszerű többséggel határoz. A tagfelvétel csak akkor tagadható meg, ha a tag az alapszabályban foglalt célok és tevékenységek megvalósítását nyilvánvalóan veszélyezteti.
8. A tagnak a kilépési szándékot írásban kell jelentenie az Elnökség felé, a tagsági viszony a kilépési nyilatkozatnak az elnökséghez való megérkezésének napján megszűnik.
9. Törléssel szűnik meg a tagsági jogviszony a tag halála esetén, vagy ha a tag a tagdíjhátralékot az esedékességtől számított 120 napon belül nem fizeti meg. A tagot a törlés előtt ez Elnök legalább egyszer írásban felhívja – a kézhezvételtől számított 8 napos határidő tűzésével – a tagdíj tartozásnak rendezésére. Amennyiben ezen határidőn belül a tagdíjhátralék teljes összegét nem fizeti be a tagot az Elnök a tagnyilvántartásból törli.
10. Kizárással szűnik meg annak a tagsága, aki tevékenységével, magatartásával
- súlyosan veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósítását
- súlyosan sérti az Egyesület érdekeit, jó hírét
- méltatlanná válik az Egyesület tagságára.

IV. AZ EGYESÜLET TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az Egyesület tagja jogosult:
- részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
- az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdésben véleményt nyilvánítani, vitát kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni,
- választhat és választható az Egyesület szerveibe – kivéve a társadalmi szervezet kiskorú tagja, aki csak életkorának megfelelő tisztségre választható
- részesülni az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokban és kedvezményekben,
- fegyelmi ügyét tárgyaló ülésen védekezését, bizonyítékait érdemben előadni; elmarasztaló döntés ellen a következő rendes Közgyűléshez fellebbezni,
- az Egyesület törvénysértőnek vélt határozatát – tudomására jutásától 30 napon belül- bíróságon megtámadni.

2. Az Egyesület tagjának kötelezettségei:
- az Alapszabály ismerete és rendelkezéseinek betartása,
- az Egyesület szervezeti életében részt venni, tudásával és munkájával az Egyesület céljainak megvalósulását, feladatainak ellátását hatékonyan segíteni,
- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
- a tagdíj megfizetése, az Egyesület vagyonának megóvása,
- magatartásával, tevékenységével az Egyesület jó hírét öregbíteni
(Részletek az Egyesületünk alapszabályából)